- 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (01.01.2020 ж. берілген өзгерістер мен толықтырулармен);

- Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III "Білім туралы" Заңы (11.01.2020 ж. берілген өзгерістер мен толықтырулармен);

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 11 қыркүйектегі № 370 бұйрығымен бекітілген Ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдарының түрлері қызметінің үлгілік қағидалары;

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы №499 қаулысымен бекітілген ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары;

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы №95 бұйрығымен бекітілген Педагогика кадрлардың біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және жүргізу қағидалары (12.06.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтырулармен);

- "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-1 Заңы;

- "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 02 шілдедегі №267-1 Заңы;

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары;

- Қазақстан Республикасының Заңы «Педагог мәртебесі туралы» 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 293-VІ ҚРЗ.

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 2019 жылғы 19 желтоқсандағы № 539 бұйрығы.

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларын бекіту туралы» 2020 жылғы 4 мамырдағы № 175 бұйрығы.