Қазақстанның МЖМБС ерекшеліктері: мектептегі білім беруді жаңарту